คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต นทพ. พิมพ์ชนก เต็มมาศ และ นทพ. ศิริวงศ์ วงศ์ศิริสุวรรณา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดงานวิจัย the 2022 DAT Oral Science Award

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต นทพ. พิมพ์ชนก เต็มมาศ และ นทพ. ศิริวงศ์ วงศ์ศิริสุวรรณา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดงานวิจัย the 2022 DAT Oral Science Award จัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 114 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยนำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ “Shear Stress Stimulates Interferon-gamma Expression by Periostin-Integrin in hPDL cells” โดยมี รศ.ทพญ.ดร. ชลิดา ลิ้มจีระจรัส ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์ และ ศ.ทพ.ดร. ธนภูมิ โอสถานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใต้ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการฟื้นฟูและทดแทนทางทันตกรรม และหน่วยปฏิบัติการวิจัยชีววิทยาของเซลล์ต้นกำเนิดทางทันตกรรม

Congratulation to our undergraduate students, Pimchanok Temmart, Siriwong Wongsirisuwan, for the Second Prize in the 2022 DAT Oral Science Award hosted by the Dental Association of Thailand under the Patronage of H.M. the King. The project is entitled “Shear Stress Stimulates Interferon-gamma Expression by Periostin-Integrin in hPDL cells”. This project was conducted under the supervision of Assoc Prof Chalida Limjeerajarus, Prof Prasit Pavasant, and Prof Thanaphum Osathanon in the Center of Excellence in Regenerative Dentistry and Dental Stem Cell Biology Research Unit.