คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต นทพ.วรกานต์ สนธิไชย นทพ.มงคล จิรนิรามัย และนทพ.ธันยพร เชี้ยบุญคณา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขัน The 6th International Dental Physiology Quiz 2022

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต นทพ.วรกานต์ สนธิไชย นทพ.มงคล จิรนิรามัย และนทพ.ธันยพร เชี้ยบุญคณา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขัน The 6th International Dental Physiology Quiz 2022 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่จัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry, Universiti Malaya ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีคณะทันตแพทย์จากหลายมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งหมด 48 ทีม ทั้งนี้ขอขอบคุณคณาจารย์จากภาควิชาสรีรวิทยา ผศ.ดร. วีระ สุพรศิลป์ชัย และ รศ.ทญ.ดร. ชลิดา ลิ้มจีระจรัส ที่มาช่วยเตรียมพร้อมนิสิตเพื่อการแข่งขันในครั้งนี้