รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม (Oral Surgery and Dental Implant) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)

ขั้นตอนการสมัคร [Procedure of Admission]

 1. อ่านแนบท้ายประกาศรับสมัครให้เข้าใจ
  [Please read and following procedure of admission]
  https://drive.google.com/file/d/17FVTqw2Uw40O3bvjRwVEzQVFM-U4bkQw/view?usp=share_link
 2. เตรียมสำเนาเอกสารประกอบการสมัครตามระบุในแนบท้ายประกาศรับสมัครเป็นไฟล์ pdf หรือ รูปภาพ
  [Appication documents must copy to pdf files or image files]
 3. กรอกใบสมัครและอัปโหลดเอกสาร
  [Fill Application Form and Upload All Documents]
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgyY8aGPTlDNOtdIIrdSd20wJqPEcXwC75Hi7k3r98xzzDmg/viewform
 4. เจ้าหน้าที่ส่งอีเมลแจ้งยืนยันการสมัครภายใน 5 วันทำการ
  [Staff sent confirmation email of application within 5 workdays]

พบปัญหาในการกรอกใบสมัครกรุณาติดต่อ 02-218-9016, 02-218-9021
Contact: (+66) 0 2218 9016, (+66) 0 2218 9021
Email: graddentcu@chula.ac.th