การวินิจฉัยรูปฟันด้วยปัญญาประดิษฐ์

ฝ่ายประกันคุณภาพ จัดประชุมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การวินิจฉัยรูปฟันด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Teledent AI)” โดย อ.ดร. อัญชลิสา แต้ตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ หรือผ่านระบบ Zoom Meeting

“การวินิจฉัยรูปฟันด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Teledent AI)” เพื่อให้เกิดการพัฒนาการวินิจฉัยโรคฟันผุจากภาพถ่ายในช่องปาก (intraoral camera) ด้วยระบบ AI ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอ Project การพัฒนาระบบ AI ที่ช่วยประเมินความยากของการผ่าฟันคุด จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

รับชมบันทึกการประชุม