คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ทันตแพทย์หญิง กอบกาญจน์ ทองประสม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์กิตติคุณ” สาขาทันตแพทยศาสตร์