คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาชีวเคมี