ภาควิชาปริทันตวิทยา จัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น (2 เดือน) “ปริทันตวิทยา EP.1” รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2567

ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครทันตแพทย์เข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น (2 เดือน) “ปริทันตวิทยา EP.1” รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนกันยายน 2567 ถึงเดือนตุลาคม 2567 (1 สัปดาห์/ต่อเดือน)

  • สัปดาห์ที่ 1: ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 – วันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 67
  • สัปดาห์ที่ 2: ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 ก.ย. – วันศุกร์ที่ 4 ต.ค. 67

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โปสเตอร์ CE ปริทันตวิทยา EP.1 รุ่นที่ 2 02 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย