ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ทพ.นพ.ดร. สิทธิชัย ทัดศรี เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง