ติดต่องานการเงินและบัญชี

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 2 ตึกวาจวิทยาวัฑฒน์
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8638 – 42
  • โทรสาร 0 2218 8641

สอบถามรับเช็ค

  • โทรศัพท์ 0 2218 8638

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0-9940-00158-83-1