บุคลากร

หน่วยการเงิน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

หัวหน้างานคลัง

IMG 8409 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวกุลฤดี อุณหเลขกะ

หัวหน้าหน่วยการเงิน

IMG 8392 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวกาญจนา บัวทิพย์

เจ้าหน้าที่

IMG 9846 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางรัชนีย์ รัตนวุฒิกร

IMG 8419 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุนีภัก พุทธรักษา

IMG 9877 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายอภิสิทธิ์ หะสาเมาะ

IMG 9869 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอมรรัตน์ แก่นแก้ว

IMG 9883 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอ่อนศรี แนบสนิท

IMG 9832 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวฐิติมา อภัยวงศ์

IMG 9904 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวเฉลิมขวัญ เชี่ยวน้อย

IMG 9908 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางอิสรีย์ คำธนะ

IMG 9912 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวแสงมณีรัตน์ อนุศรี