บุคลากร

หน่วยการเงิน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ทพ.ดร.ดำรงค์ ดำรงค์ศรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ดำรงค์ ดำรงค์ศรี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ศิริกัลยา อรรถศิริ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.ศิริกัลยา อรรถศิริ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ

เสาวลักษณ์ ตรีสุวรรณ์ bg คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.เสาวลักษณ์ ตรีสุวรรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ

โทร. 0 2218 8639

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ฐิติมา อภัยวงศ์ bg คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.ฐิติมา อภัยวงศ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)
รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

โทร. 0 2218 8640

หน่วยรายรับ

แสงมณีรัตน์ อนุศรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.แสงมณีรัตน์ อนุศรี

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)

โทร. 0 2218 8893

วิไลลักษณ์ จารีวงศ์ไพบูลย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.วิไลลักษณ์ จารีวงศ์ไพบูลย์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)

โทร. 0 2218 8642

สุจินันท์ ต้องดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.สุจินันท์ ต้องดี

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)

โทร. 0 2218 8894

อุราพร พินิจลำ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.อุราพร พินิจลำ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)

โทร. 0 2218 8878

หน่วยรายจ่าย

ฐิติมา อภัยวงศ์ bg คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.ฐิติมา อภัยวงศ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)

โทร. 0 2218 8640

อ่อนศรี แนบสนิท คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.อ่อนศรี แนบสนิท

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)

โทร. 0 2218 8641

สมหวัง ทรัพย์สมบูรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสมหวัง ทรัพย์สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)

โทร. 0 2218 8869

หน่วยธุรการ

อมรรัตน์ แก่นแก้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.อมรรัตน์ แก่นแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร. 0 2218 8868

สุนีภัก พุทธรักษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสุนีภัก พุทธรักษา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

โทร. 0 2218 8628

อภิสิทธิ์ หาสะเมาะ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายอภิสิทธิ์ หาสะเมาะ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)

โทร. 0 2218 8568

หน่วยบริหารจัดการทางบัญชี

สิริรัตน์ จันทร์ทองภักดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.สิริรัตน์ จันทร์ทองภักดี

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)

โทร. 0 2218 8625

อุทุมพร ไพรสัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.อุทุมพร ไพรสัน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)

โทร. 0 2218 8627

สาวิตรี ศรีสำราญ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.สาวิตรี ศรีสำราญ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)

โทร. 0 2218 8626