ติดต่อฝ่ายวิชาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8652 – 54, 0 2218 8657
 • โทรสาร 0 2218 8652
 • อีเมล academicgroup.dent@gmail.com

หน่วยงานด้านการศึกษาอื่นๆ ของคณะ

เกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

 • โทร : 0 2218 9016, 0 2218 9021
 • แฟกซ์ : 0 2218 9021
 • อีเมล : graddentcu@chula.ac.th
 • เฟซบุ๊ก : graddentcuoffice
 • ทวิตเตอร์ : graddentcu
 • ไลน์ไอดี : graddentcu

เกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

 • โทร : 0 2218 9016, 0 2218 9021
 • แฟกซ์ : 0 2218 9021
 • อีเมล : dentcu.cdec@gmail.com