คณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 1. รศ. ทญ. ดร.สุคนธา เจริญวิทย์ (Assoc. Prof. Dr.Suconta Chareanwit, D.D.S., Ph.D.)*
 2. ผศ. ทพ. ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา (Assist. Prof.Supachai Chuenjitwongsa, D.D.S., Ph.D.)*
 3. ผศ. ทญ. ดร.สรนันทร์ จันทรางศุ (Assist. Prof.Soranun Chantarangsu, D.D.S., Ph.D.)*
 4. ศ. ทพ. ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์ (Prof.Prasit Pavasant, D.D.S., Ph.D.)
 5. ศ. ทญ. ดร.มรกต เปี่ยมใจ (Prof.Morakot Piemjai, D.D.S., M.D.Sc., Ph.D.)
 6. ศ. ทพ. ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล (Prof.Pasutha Thunyakitpisal, D.D.S., Ph.D.)
 7. ศ. ทญ. ดร.รังสินี มหานนท์ (Prof.Rangsini Mahanonda, D.D.S., M.D.Sc., Ph.D.)
 8. ศ. ทญ. ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ (Prof.Sudaduang Krisdapong, D.D.S., M.Phil/Ph.D.)
 9. ศ. ทพ. ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์ (Prof.Thanaphum Osathanon, D.D.S., Ph.D.)
 10. รศ. ทญ. ดร.นีรชา สารชวนะกิจ (Assoc. Prof.Neeracha Sanchavanakit, D.D.S., Ph.D.)
 11. รศ. ทญ. ดร.ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ (Assoc. Prof.Piyamas Sumreykanchanakij, D.D.S., Ph.D.)
 12. รศ. ทพ. ดร.วีระ เลิศจิราการ (Assoc. Prof.Veera Lertchirakarn, D.D.S., M.D.Sc., Ph.D.)
 13. รศ. ทพ. ดร.กิตติ ต.รุ่งเรือง (Assoc. Prof.Kitti Torrungruang, D.D.S., M.S.D., Ph.D.)
 14. รศ. ทพ.กิตติพงษ์ ดนุไทย (Assoc. Prof. Kittipong Dhanuthai, D.D.S., M.Sc.)
 15. รศ. ทพ. ดร.ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ (Assoc. Prof.Chaiwat Maneenut, D.D.S., M.D.Sc., Ph.D.)
 16. รศ. ทพ. ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ (Assoc. Prof.Mansuang Arksornnukit, D.D.S., M.S., Ph.D.)
 17. รศ. ทญ. ดร.ศิริมา เพ็ชรดาชัย (Assoc. Prof.Sirima Petdachai, D.D.S., Ph.D.)
 18. รศ. ทพ. ดร.ไพบูลย์ เดชะเลิศไพศาล (Assoc. Prof.Paiboon Techalertpaisarn, D.D.S., Ph.D.)
 19. ศ. ทพ. ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ (Prof.Atipan Pimkhaokham, D.D.S., M.P.A., Ph.D.)
 20. รศ. ทญ.ปริม อวยชัย (Assoc. Prof.Prim Auychai, D.D.S., M.Sc.)
 21. รศ. ทญ. ดร.ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์ (Assoc. Prof.Thipawan Tharapiwattananon, D.D.S., D.Sc.D.)
 22. รศ. ทญ. ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ (Assoc. Prof.Ruchanee Ampornaramveth, D.D.S., Ph.D.)
 23. รศ. ทญ. ดร.อรนาฏ มาตังคสมบัติ (Assoc. Prof.Oranat Matungkasombut, D.D.S., Ph.D.)
 24. รศ. ทญ. ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ (Assoc. Prof.Pornpan Piboonratanakit, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)
 25. รศ. ทพ.สุพจน์ ตามสายลม (Assoc. Prof.Suphot Tamsailom, D.D.S, M.Sc.)
 26. รศ. ทพ. ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล (Assoc. Prof.Jeerus Sucharitakul, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)
 27. รศ. ทญ. ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์ (Assoc. Prof.Risa Chaisuparat, D.D.S., Ph.D.)
 28. รศ. ทญ. ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ (Assoc. Prof.Sirivimol Srisawasdi, D.D.S., M.S., Ph.D.)
 29. รศ. ทพ.ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์ (Assoc. Prof.Pravej Serichetaphongse, D.D.S., M.S.)
 30. รศ. ทพ. ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ (Assoc. Prof.Pornchai Jansisyanont, D.D.S., M.S., Ph.D.)
 31. รศ. ร.อ.หญิง ทญ. ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา (Assoc. Prof. Lt.Rangsima Sakoolnamarka, D.D.S., Ph.D.)
 32. รศ. ทพ. ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล (Assoc. Prof.Niyom Thamrongananskul, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)
 33. รศ. ทพ. ดร.วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์ (Assoc. Prof.Viritpon Srimaneepong, D.D.S., M.D.Sc., Ph.D.)
 34. รศ. ทญ. ดร.บุษยรัตน์ สันติวงศ์ (Assoc. Prof.Busayarat Santiwong, D.D.S., Ph.D.)
 35. รศ. ทญ.วันทนี มุทิรางกูร (Assoc. Prof.Wantanee Mutirangura, D.D.S., M.S.)
 36. รศ. ทพ. ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์ (Assoc. Prof.Pairoj Linsuwanont, D.D.S., M.D.Sc., Ph.D.)
 37. รศ. ทญ. ดร.สิรีรัตน์ สูอำพัน (Assoc. Prof.Sireerat Sooampon, D.D.S., Ph.D.)
 38. รศ. ทพ. ดร.เอกรัฐ ภัทรธราธิป (Assoc. Prof.Ekarat Phattarataratip, D.D.S., Ph.D.)
 39. รศ. ทพ. ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ (Assoc. Prof.Chanwit Prapinjumrune, D.D.S., Ph.D.)
 40. รศ. ทญ. ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ (Assoc. Prof.Pagaporn Pantuwadee Pisarnturakit, D.D.S., M.Sc., Dr.P.H)
 41. รศ. ทญ. ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ (Assoc. Prof.Thantrira Porntaveetus, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)
 42. รศ. ทญ. ดร.ชลิดา ลิ้มจีระจรัส (Assoc. Prof.Chalida Limjeerajarus, D.D.S., Ph.D.)
 43. รศ. ทญ. ดร.พนิดา ธัญญศรีสังข์ (Assoc. Prof.Panida Thanyasrisang, D.D.S., Ph.D.)
 44. รศ. ทญ. ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ (Assoc. Prof.Waleerat Sukarawan, D.D.S., Ph.D.)
 45. ผศ. ทญ. ดร.อัญชนา พานิชอัตรา (Assist. Prof.Anchana Panichuttra, D.D.S., M.S., Ph.D.)
 46. ผศ. ทพ. ดร.สุชิต พูลทอง (Assist. Prof.Suchit Poolthong, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)
 47. ผศ. ทญ. ดร.ชุติมา ระติสุนทร (Assist. Prof.Chootima Ratisoontorn, D.D.S., M.S., Ph.D.)
 48. ผศ. ทญ. ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี (Assist. Prof.Prarom Salimee, D.D.S., Ph.D.)
 49. ผศ. ทญ. ดร.อรพินท์ โคมิน (Assist. Prof.Orapin Komin, D.D.S., Ph.D.)
 50. ผศ. ทญ.นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ (Assist. Prof.Niramol Chamnannidiadha, D.D.S.)
 51. ผศ. ทญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูร (Assist. Prof.Orawan Charatkulangkun, D.D.S., M.Sc.)
 52. ผศ. ทญ.ศานุตม์ มังกรกาญจน์ (Assist. Prof.Sanutm Mongkornkarn, D.D.S., M.S.)
 53. ผศ. ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ (Assist. Prof.Kajorn Kungsadalpipob, D.D.S., M.Sc.)
 54. ผศ. ทญ. ดร.กนกพร พะลัง (Assist. Prof.Kanokporn Bhalang, D.D.S., M.S., Ph.D.)
 55. ผศ. ทญ.พนมพร วานิชชานนท์ (Assist. Prof.Phanomporn Vanichanon, D.D.S., M.Sc.)
 56. ผศ. ทพ. ดร.เทวฤทธิ์ สมโคตร (Assist. Prof.Tewarit Somkotra, D.D.S., Ph.D.)
 57. รศ. ดร.วีระ สุพรศิลป์ชัย (Assoc. Prof.Weera Supronsinchai, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)
 58. ผศ. ทญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ (Assist. Prof.Patnarin Kanjanabuch, D.D.S, M.Sc.)
 59. ผศ. ทญ. ดร.จันทรกร แจ่มไพบูลย์ (Assist. Prof.Chantrakorn Champaiboon, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)
 60. ผศ. ทญ. ดร. อัญชลี วัชรักษะ (Assist. Prof.Anjalee Vacharaksa, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)
 61. ผศ. ทญ. ดร.พัชรี ฤทธิ์ประจักร์ (Assist. Prof.Patcharee Ritprajak, D.D.S., Ph.D.)
 62. ผศ. ทญ. ดร.สมสินี พิมพ์ขาวขำ (Assist. Prof.Somsinee Pimkhaokham, D.D.S., Ph.D.)
 63. ผศ. ทญ. ดร.ปวีณา จิวัจฉรานุกูล (Assist. Prof.Pavena Chivatxaranukul, D.D.S., Ph.D.)
 64. ผศ. ทญ. ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา (Assist. Prof.Jaijam Suwanwela, D.D.S., Ph.D.)
 65. ผศ. ทพ. ดร.วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน (Assist. Prof.Wacharasak Tumrasvin, D.D.S., Ph.D.)
 66. ผศ. ทญ. ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์ (Assist. Prof.Pintu-On Chantarawaratit, D.D.S., Ph.D.)
 67. ผศ. ทพ. ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์ (Assist. Prof.Chidsanu Changsiripun, D.D.S., Ph.D.)
 68. ผศ. ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร (Assist. Prof.Kanit Dhanesuan, D.D.S.)
 69. ผศ. ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล (Assist. Prof.Phonkit Sinpitaksakul, D.D.S.)
 70. ผศ. ทญ. ดร.พิสชา พิทยพัฒน์ (Assist. Prof.Pisha Pittayapat, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)
 71. ผศ. ทญ. ดร.พิไลพร วิวัฒน์บุตรสิริ (Assist. Prof.Philaporn Vivatbutsiri, D.D.S., Ph.D.)
 72. ผศ. ทญ. ดร.วรรณกร ศรีอาจ (Assist. Prof.Wannakorn Sriarj, D.D.S., Ph.D.)
 73. ผศ. ทพ. นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล (Assist. Prof.Titipong Prueksrisakul, D.D.S., M.D.)
 74. ผศ. ทญ.ศิริกาญจน์ อรัณยะนาค (Assist. Prof.Sirikarn Arunyanak, D.D.S., M.Sc.)
 75. ผศ. ทญ. มุรธา พานิช (Assist. Prof.Muratha Panich, D.D.S., M.S.D.)
 76. ผศ. ทญ. ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข (Assist. Prof.Keskanya Subbalekha, D.D.S., Ph.D.)
 77. ผศ. ทญ. ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ (Assist. Prof.Ketkarn Kasevayuth, D.D.S., Ph.D.)
 78. ผศ. ทญ. ดร.พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์ (Assist. Prof.Palinee Detsomboonrat, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)
 79. ผศ. ทญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล (Assist. Prof.Kanoknadda Tavedhikul, D.D.S.)
 80. ผศ. ทญ. ดร.สุปรีดา ศรีธัญรัตน์ (Assist. Prof.Supreda Srithanyarat, D.D.S., M.S.D., Ph.D.)
 81. อ. ทพ. ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ (Natthavoot Koottathape, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)
 82. อ. ดร.กิตติศักดิ์ ทศพร (Kittisak Thotsaporn, B.Sc., M.Sc., Ph.D)
 83. อ. ทญ. ดร.กมลพร วัฒนเสริมกิจ (Kamolporn Wattanasirmkit, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)
 84. อ. ทญ.ปาหนัน ศาสตรวาหา (Panunn Sastravaha, D.D.S., M.S.)
 85. อ. ทญ. ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล (Paksinee Kamolratanakul, D.D.S., Ph.D.)
 86. อ. ทญ. ดร.วิชญา วิศิษฐ์รัศมีวงศ์ (Wichaya Wisitrasameewong, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)
 87. อ. ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์ (Sirawut Hiran-us, D.D.S., M.Sc.)
 88. อ. ทญ. ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ (Siriporn Songsiripradubboon, D.D.S., Ph.D.)
 89. อ. ทญ.อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์ (Onanong Silkosessak, D.D.S., M.Sc.)
 90. อ. ทญ ดร.ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา (Nattana Govitvattana, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)
 91. อ. ทญ. ดร.นิภาพร เอื้อวัณณะโชติมา (Nipaporn Urwannachotima, D.D.S., M.Ed., Ph.D.)
 92. อ. ทญ. ดร.สิริโฉม สาตราวาหะ (Sirichom Satrawaha, D.D.S., Ph.D.)
 93. อ. ทญ.เจนตา ชะวะนะเวช (Janeta Chavanavesh, D.D.S., M.Sc.)
 94. อ. ทพ.ธนิต เจริญรัตน์ (Thanit Charoenrat, D.D.S.)
 95. อ. ทญ. ดร.บุศนา คะบุศย์ (Boonsana Kaboosaya, D.D.S., Ph.D.)
 96. อ. ทพ.อุทัย อุมา (Uthai Uma, D.D.S., M.Sc.)
 97. อ. ทญ. ดร.ชญานิษฐ์ ฉวีวรรณากร (Chayanit Chaweewannakorn, D.D.S., Ph.D.)
 98. อ. ทญ.พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์ (Pimchanok Sutthiboonyapan, D.D.S., M.Sc.)
 99. อ. ทพ. ดร.พรกวี เจริญลาภ (Pornkawee Charoenlarp, D.D.S., Ph.D.)
 100. อ. ทพ. ดร.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย (Attawood Lertpimonchai, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)
 101. อ. ทญ.สิริณญา กุลวิทิต (Sirinya Kulvitit, D.D.S.)
 102. อ. ทญ. ดร.ณฤดี ลิ้มปวงทิพย์ (Nareudee Limpuangthip, D.D.S., Ph.D.)
 103. อ. ทญ. ดร.กวิตา กาญจนเมฆานันต์ (Kavita Kanjanamekanant, D.D.S., Ph.D.)
 104. อ. ทพ. ดร.กฤช กมลขันติกุล (Krid Kamonkhantikul, D.D.S., Ph.D.)
 105. อ. ทญ. ดร.วรีย์รัตน์ เจิ่งประภากร (Wareerat Chengprapakorn, D.D.S., Ph.D.)
 106. อ. ทพ. ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร (Atikom Surintanasarn, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)
 107. อ. ดร.เมทินี โปร่งจิตร์ (Methinee Prongjit, B.Sc., Ph.D.)
 108. อ. สพ.ญ. ดร.ณัฏฐา กลิ่นคำหอม (Nuttha Klincumhom, D.V.M., Ph.D.)