เอกสารดาวน์โหลด

ฝ่ายกิจการนิสิต

ทุนการศึกษา

แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษานิสิตประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนิสิตปี 2- ปี 5)

เงินกู้ยืมของรัฐบาล (กยศ) หรือ (กรอ)

ประกาศจุฬาฯ รายละเอียดกยศ.ประจำปี 2560 (กลุ่มรายใหม่)

แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กลุ่มรายใหม่)

ประกาศจุฬาฯ รายละเอียดกยศ.ประจำปี 2560 (กลุ่มต่อเนื่อง)

แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กลุ่มต่อเนื่อง)