ติดต่อกิจการนิสิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์
34 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8656, 0 2218 8658
  • โทรสาร 0 2255 3058