โครงการการศึกษาต่อเนื่อง

Advanced Implant Surgery รุ่นที่ 5

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนา
ในรูปแบบ Non-degree to degree

เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565

60,000 – 240,000 บาท

หลักการและเหตุผล

ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น – การทำศัลยกรรมรากฟันเทียมเพื่อการใส่ฟันเป็นทางเลือกที่ผู้ป่วยมักจะเลือกทำเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากฟันเทียมช่วยแก้ปัญหาช่องว่างของฟันแล้วยังทำให้ผู้ป่วยมีการบดเคี้ยวกลับมาใกล้เคียงปกติ อย่างไรก็ตามการใส่รากฟันเทียมในบริเวณที่กระดูกไม่เพียงพออาจทำได้ยากขึ้นเนื่องจากมีความจำเป็นต้องเสริมสร้างกระดูกก่อนการฝังรากฟันเทียม ซึ่งเป็นกระบวนการทางศัลยกรรมที่ซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยทันตแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝน และมีความรู้ความสามารถรวมทั้งทักษะที่เพียงพอ นอกจากนี้เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการจัดโครงการศึกษาต่อเนื่องแบบ AEGD จึงได้เพิ่มประเภทของการฝึกอบรมที่สามารถเก็บเป็นหน่วยกิตเพื่อรับปริญญาได้

ปัญหาส่งผลกระทบอย่างไร

การใส่รากฟันเทียมในบริเวณที่กระดูกไม่เพียงพออาจทำได้ยากขึ้นเนื่องจากมีความจำเป็นต้องเสริมสร้างกระดูกก่อนการฝังรากฟันเทียม ซึ่งเป็นกระบวนการทางศัลยกรรมที่ซับซ้อน หากทันตแพทย์ที่รักษาไม่ได้รับการฝึกฝน และมีความรู้ความสามารถรวมทั้งทักษะที่เพียงพอ อาจทำให้การฝังรากฟันเทียมไม่ประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับความพึงพอใจและต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

แนวทางแก้ปัญหา

ภาควิชาศัลยศาสตร์ จึงจัดโครงการศึกษาต่อเนื่องในหัวข้อ Advanced Implant Surgery เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำศัลยกรรมรากฟันเทียมให้แก่ทันตแพทย์ผู้สนใจได้ศึกษาและนำไปใช้ในการให้บริการการรักษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะในการเสริมสร้างกระดูกก่อนการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่ไม่สามารถฝังรากเทียมได้ด้วยวิธีอย่างง่าย
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้การรักษาทางทันตกรรมรากฟันเทียมที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ
 3. ผู้ป่วยได้รับการฝังฟันรากเทียมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ทันตแพทย์ ลงทะเบียนแบบ AEGD
 2. ทันตแพทย์ ลงทะเบียนแบบฟังบรรยายวิชาการ
 3. ทันตแพทย์ ลงทะเบียนแบบฟังบรรยาย และฝึกปฏิบัติ
 4. ผู้ป่วยทางศัลยกรรมช่องปาก

ระยะเวลาโครงการ

เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565

ค่าลงทะเบียน

 • Course A
  60,000 บาท (รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน)
 • Course B
  120,000 บาท (รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน)
 • Course C
  240,000 บาท (รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน)
A
B
C
LECTURE
31 hrs
35 hrs
60 hrs
LAB
N/A
23 hrs
30 hrs
CLINIC
N/A
24 hrs
48 hrs
INSTRUMENT
N/A
Yes
Yes
CDEC
Yes
Yes
Yes
CU CREDITS (for Degree)
N/A
N/A
Yes

เอกสารที่แนบมา

Specialty

Oral Surgery


Language

Thai


Credits

Lecture 4
Lab/Clinic 1
Non-Lecture 1


ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารทันตกรรม 1
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8581
 • โทรสาร 0 2218 8581

ติดต่อหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง

 • โทรศัพท์ 0 2218 9016
 • อีเมล dentcu.cdec@gmail.com

Subscribe

to continuing education newsletter

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.