หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณาการ

Graduate Diploma Program in Integrated Dental Sciences

katarzyna zygnerska rubu NvklJE unsplash 1200x1200 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

(ตามเกณฑ์)

1 ปี

เรียนเต็มเวลา

(2 ภาคการศึกษา : โดยนิสิตต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา)

ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จำนวนหน่วยกิต

24 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นให้มีการพัฒนาหลักสูตรสหสาขา (Multidiscipline) ที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาเฉพาะทางทางทันตแพทย์ หลักสูตรทันตกรรมบูรณาการเป็นหลักสูตรที่มีความพิเศษ โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนสาขาที่ต้องการได้ 4 ชุดวิชา ผู้เรียนจะได้เรียนวิชาบรรยายรวมถึงการฝึกปฏิบัติในห้องปฎิบัติการรวมถึงการเข้าร่วมสังเกตการณ์หรือฝึกปฎิบัติในบางคลินิก นอกจากนั้น ระหว่างการเรียนผู้เรียนจะได้รับการ reskill และ upskill ในสาขาวิชาที่เลือก เมื่อจบการศึกษาผู้เรียนนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

ความเป็นมาของหลักสูตร

หลักสูตรมีการออกแบบให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้เองตามความสนใจ ส่งผลให้เกิดความอยากเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมุ่งผลิตบัณฑิตหลังปริญญาที่สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยในภาพรวมได้เพิ่มขึ้นตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการออกแบบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาได้มุ่งเน้นให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรทันตกรรมบูรณาการ โดยผู้เรียนสามารถกำหนดชุดรายวิชาที่ต้องการเรียนได้ด้วยตนเอง 4 ชุดรายวิชา ทำให้ตอบสนองต่อการพัฒนาตนเองของผู้เรียน ทั้งในแง่ความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติ

รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา (ตามเกณฑ์)

1 ปี (2 ภาคการศึกษา : โดยนิสิตต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา)

โครงสร้างหลักสูตร

2 ภาคการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนทั้งหมด
24 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
(ชุดวิชาการตรวจและการรักษาฉุกเฉินทางทันตกรรม)
รายวิชาเลือก
18 หน่วยกิต

ประกอบด้วย*

 1. ชุดวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
 2. ชุดวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
 3. ชุดวิชาทันตกรรมหัตถการ
 4. ชุดวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
 5. ชุดวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
 6. ชุดวิชาปริทันตวิทยา
 7. ชุดวิชาทันตพยาธิวิทยา

การสมัครเข้าศึกษา

Graduate Diploma Program in Integrated Dental Sciences

 • Period of Admission: April 18, 2024 – May 9, 2024

Procedure of admission

 1. Please read and following procedure of admission
  Thai Version: https://drive.google.com/file/d/1rtd7QdK9WEjWoXqdY70HlXnNqJxOxVxb/view?usp=sharing
 2. Application documents must copy to pdf files or image files
 3. Fill Application Form and Upload Application documents
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemPPpisGhr60zfB98nG-6Z569PwKYMqE11vFkITuDI38Zcig/viewform
 4. Pay the application fee and upload pay-in slip
 5. Staff sent confirmation email of application within 5 workdays

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact

Division of Graduate Studies
10th floor Chalermnavamaraj 80 Building

 • Email: graddentcu@chula.ac.th

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 201,000 – 266,000 บาท

ติดต่อหลักสูตร

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญาตรี
กลุ่มงานวิชาการและวิจัย

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 9039
 • Email graddentcu@chula.ac.th
 • Facebook graddentchulaoffice
 • ผู้ให้คำแนะนำ คุณพิชญา ชารัญจ่า