หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ทันตกรรมบูรณาการ

Integrated Dental Sciences

ประกอบด้วย 1 หลักสูตร


1.

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 1 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


Q&A

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณาการ

Post graduate Diploma in Integrated Dental sciences

1. หลักสูตรทันตกรรมบูรณาการ เรียนแล้วได้อะไร

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนชุดวิชาที่สนใจ ซึ่งในหลักสูตรจะมี 8 ชุดวิชาให้เลือก โดยจะเน้นในการ update ความรู้ และ reskill เพิ่มพูนทักษะฝีมือในห้องปฎิบัติการภายใต้การดูแลของคณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา

2. ผู้สนใจจำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นนิสิตจุฬาหรือไม่

ผู้เรียนจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม

2.1 ผู้เรียนที่ไม่ลงทะเบียนเป็นนิสิตเต็มเวลา

ผู้เรียนสามารถเลือกลงชุดวิชา (module) ที่สนใจ ตามเวลาที่สะดวก หลังจากเข้าเรียนและผ่านการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ผู้เรียนจะสามารถเก็บหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต ซึงสามารถเก็บได้ 5 ปี เมื่อสะสมหน่วยกิตครบ 18 หน่วยกิตแล้ว สามารถลงทะเบียนเรียนเป็นนิสิตจุฬาฯ 1 เทอม เพื่อเรียน modules บังคับ 6 หน่วยกิต และขอรับปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณาการ

2.2 ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเป็นนิสิตเต็มเวลา

ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนเป็นนิสิตเต็มเวลา ผู้เรียนสามารถเลือกชุดวิชาตามความต้องการของผู้เรียน โดยกำหนดให้เรียน 4 ชุดวิชา (หน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต) มีชุดวิชาบังคับ 1 ชุดวิชา และเลือกเรียนชุดวิชาเลือกได้ 3 ชุดวิชา จาก 7 ชุดวิชา

3. Flexible and Personalized program เป็นยังไง

Flexible: ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนเต็มเวลา หรือเลือกเรียนตามเวลาที่ตนเองต้องการ

Personalized: ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหลากหลายสาขาที่ต้องการ (3 จาก 7 ชุดวิชา) และเรียนสาขาบังคับ 1 ชุดวิชา

4. ในกรณีที่เคยเข้าอบรมการศึกษาต่อเนื่องกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จะทราบได้อย่างไรว่า CE ไหนสามารถเก็บเครดิตได้

สามามาถส่งข้อมูลมาทาง graddentcu@chula.ac.th เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและแจ้งกลับ

รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อหลักสูตร

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญาตรี
กลุ่มงานวิชาการและวิจัย

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 9039
  • Email graddentcu@chula.ac.th
  • Facebook graddentchulaoffice
  • ผู้ให้คำแนะนำ คุณพิชญา ชารัญจ่า