โครงการการศึกษาต่อเนื่อง

Advanced Implant Surgery รุ่นที่ 6

กระบวนการทางศัลยกรรมที่ซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยทันตแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝน และมีความรู้ความสามารถรวมทั้งทักษะที่เพียงพอ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2568
(เฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์)

Course A: Lecture Only – 60,000  บาท
Course B: Lecture + Lab + Clinic – 130,000  บาท
Course C: Lecture + Lab + Clinic -240,000  บาท (สะสมหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อ)

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การทำศัลยกรรมรากฟันเทียมเพื่อการใส่ฟันเป็นทางเลือกที่ผู้ป่วยมักจะเลือกทำเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากฟันเทียมช่วยแก้ปัญหาช่องว่างของฟันแล้วยังทำให้ผู้ป่วยมีการบดเคี้ยวกลับมาใกล้เคียงปกติ อย่างไรก็ตามการใส่รากฟันเทียมในบริเวณที่กระดูกไม่เพียงพออาจทำได้ยากขึ้นเนื่องจากมีความจำเป็นต้องเสริมสร้างกระดูกก่อนการฝังรากฟันเทียม ซึ่งเป็นกระบวนการทางศัลยกรรมที่ซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยทันตแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝน และมีความรู้ความสามารถรวมทั้งทักษะที่เพียงพอ ภาควิชาฯ จึงได้จัดโครงการศึกษาต่อเนื่องในหัวข้อ Advanced Implant Surgery เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำศัลยกรรมรากฟันเทียมให้แก่ทันตแพทย์ผู้สนใจได้ศึกษาและนำไปใช้ในการให้บริการการรักษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการจัดโครงการศึกษาต่อเนื่องแบบ non degree to degree จึงได้เพิ่มประเภทของการฝึกอบรมที่สามารถเก็บเป็นหน่วยกิตเพื่อรับปริญญาได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะในการเสริมสร้างกระดูกก่อนการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่ไม่สามารถฝังรากเทียมได้ด้วยวิธีอย่างง่าย
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้การรักษาทางทันตกรรมรากฟันเทียมที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ
  3. ผู้ป่วยได้รับการฝังฟันรากเทียมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่เหมาะกับหลักสูตรนี้

  • ทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจเข้าฟังบรรยายวิชการเกี่ยวกับ การฝังรากฟันเทียม
  • ทันตแพทย์ที่ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาปริทันตวิทยา หรือ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
  • ทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ในงานศัลยกรรมช่องปากฝังรากเทียมมากกว่า 10 ซี่
  • ผู้ป่วยที่ต้องทำ sinus life หรือ block graft หรือ GBR ก่อนการฝังรากฟันเทียม

ระยะเวลาเรียน

18 พฤษภาคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2568 (เฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์)

ค่าลงทะเบียน

Course ALecture Only60,000  บาท     
Course BLecture + Lab + Clinic130,000  บาท
Course CLecture + Lab + Clinic240,000  บาท
(สะสมหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อ)

ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารที่แนบมา

Specialty

Oral Surgery


Language

Thai, English


ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย