ผศ.ทพญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์

Assist. Prof. Patnarin Kanjanabud

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

Qualification

Diplomate, Thai Board of Oral Diagnostic SciencesThe Dental CouncilB.E. 2558
M.Sc. (Oral Medicine)Chulalongkorn UniversityB.E. 2547
D.D.S. (Dentistry)Prince of Songkla UniversityB.E. 2541

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Thongprasom K, Prapinjumrune C, Kanjanabuch P, Youngnak-Piboonratanakit P, Preuksrisakul T. Correlation of serum ANA and direct immunofluorescence studies in elderly Thai patients with red and white oral lesions. J Oral Pathol Med. November 2016;45(10):797-802. SCOPUS 
Prucktrakul C, Youngnak-Piboonratanakit P, Kanjanabuch P, Prueksrisakul T, Thongprasom K. Oral lichenoid lesions and serum antinuclear antibodies in Thai patients. J Oral Pathol Med. July 2015;44(6):468-74. SCOPUS 
Kanjanabuch P, Wiriyakijja P, Waleeratanawong K, Norasettrakoon N. A retrospective study of dental emergency treatments in Oral Diagnostic Clinic, Chulalongkorn University from 2010 to 2012. CU Dent J. January – March 2015;38(1):67-76 TCI 1 

Book

ภัทรนฤน กาญจนบุษย์. “โรคเหงือกและปริทันต์ (Periodontal diseases) และรอยโรคในช่องปากอื่น ๆ (Miscellaneous)” ใน: กอบกาญจน์ ทองประสม, บรรณาธิการ. ตำราภาพความผิดปกติของฟันและโรคในช่องปาก. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2559: 37-48 และ105-114.
ภัทรนฤน กาญจนบุษย์. “ลิวโคเพลเกียและอีริโทรเพลเกีย (Leukoplakia and erythroplakia)” ใน: กอบกาญจน์ ทองประสม, บรรณาธิการ. การรักษาโรคในช่องปากที่พบบ่อย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558: 55-80.