ผศ.ทพญ.ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี

Assist. Prof. Prarom Salimee

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์