• โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

วิสัยทัศน์ (Vision)


โรงพยาบาลคณะทัตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับโลก เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน


พันธกิจ (Mission)


 1. เป็นผู้นำทางบริการวิชาการระดับติยภูมิ
 2. มุ่งมั่นสนับสนุนการอบรมและทำวิจัยของทันตแพทย์
 3. เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
 4. มีการบริหารทรัพยากรและการเงินอย่างมั่นคง

คลินิกให้บริการทางทันตกรรม


ผู้ที่มารับบริการจะได้รับการรักษาโดยนิสิตทันตแพทย์ หรือทันตแพทย์ที่ศึกษาต่อเฉพาะทาง โดยพิจารณาจาก

 • ความยากง่ายของการรักษา ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ค่ารักษาพยาบาลไม่สูง
 • สามารถเบิกค่ารักษาได้ตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 • คิวการรักษาขึ้นกับชนิดของการรักษาเป็นไปตามที่คลินิกกำหนดและระยะเวลาในการรักษาตามสมควรแก่การเรียนการสอน
เวลาให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ปิดให้บริการ ทุกวันพุธบ่าย วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงปิดภาคการศึกษา

ให้บริการแก่

 • นิสิต และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
 • รวมถึงหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นคู่สัญญารักษาทางทันตกรรมแบบสวัสดิการกับคณะทันตแพทยศาสตร์
 • สำหรับบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการสามารถเบิกจ่ายตรงได้ตามสิทธิ


เวลาให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ปิดให้บริการ วัดหยุดราชการและวัดหยุดนักขัตฤกษ์

 

ผู้ที่มารับบริการจะได้

 • รับการรักษาโดยอาจารย์และทันตแพทย์เฉพาะทาง
 • ค่ารักษาพยาบาลเทียบเท่าโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมทั่วไป
 • เปิดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
 • สามารถเบิกค่ารักษาได้ตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด


เวลาให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 20.00 น.
เสาร์ เวลา 9.00 - 19.00 น.
อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ปิดให้บริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย

 

 

QR Code สำหรับใช้ภายในองค์กร


แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย HIV+และ HBV+เพื่อรับการรักษาทางทันตกรรม

แนวทางการป้องกันสิ่งของหล่นลงคอ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวทางการดูแลปู้ป่วยเรื่องการถอนฟัน
 

แนวทางป้องกันของมีคม ทิ่ม-ตำ-บาด (VDO Clip)
 

แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิด NaOCl Accident
 

แนวทางการจัดการเมื่อผู้ป่วย / บุคลากรได้รับอุบัติเหตุ / เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อบุคลากร / นิสิต ถูกเข็มตำหรือสัมผัสเลือด / สารคัดหลั่ง ในคลินิกทันตกรรม

ประกาศใช้เกณฑ์ค่าวัดความดันโลหิตเพื่อการประเมิน
 

เอกสาร Inform consent เพื่อนำออกปฏิบัติ
 

แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อยูนิตทำฟันก่อนและหลังการให้การรักษาผู้ป่วย
 

แนวปฏิบัติในการจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางทันตกรรมระดับฉุกเฉินและเร่งด่วน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวทางปฏิบัติในการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีโรคระบบ พ.ศ. 2563 (2020 Clinical Practice Guideline for Dental Management of the Medically Compromised Patient)

แนวทางปฏิบัติในการให้บริการทางทันตกรรมภายหลังการระบาดของโรค COVID-19 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

แนวทางการให้ยาผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ (pre-medication)
 

แนวทางการฆ่าเชื้อรอยพิมพ์ฟัน และชิ้นงานทันตกรรม
 

แนวทางการส่งเครื่องมือและวัสดุทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Hydrogen Peroxide Plasma
 

แนวปฏิบัติในการรักษาสำคัญที่ผู้ป่วยและครอบครัวควรมีส่วนร่วมและแบบบันทึกการวางแผนการรักษาสำคัญที่ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วม

แบบบันทึก Surgical Safety Checklist for Oral Minor Surgery
 

นิยามการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด(Surgical site infection:SSI)

การบ่งชี้ผู้ป่วย (Patient Identification)

แนวปฏิบัติการสั่งยาผู้ป่วยนอก

แนวทางการประเมิน-คัดกรองผู้ป่วยโควิด
 

แนวทางการให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยนอกที่หายจากโรค COVID-19

แนวทางการให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยในที่หายจากโรค COVID-19

แนวทางปฏิบัติส่วนกลางคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรม