Home/หน่วยงาน/โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์/คลินิกและหน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

สำนักงานโรงพยาบาล เป็นหน่วยงานสนับสนุน สังกัดโรงพยาบาลคณะฯ ซึ่งให้บริการในการติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวก ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ สำเร็จลงด้วยดี มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งงานออกเป็นด้านต่าง ๆ คือ

 1. งานด้านบุคคลและธุรการ
 2. งานด้านการเงินและบัญชี
 3. งานประชาสัมพันธ์
 4. งานสังคมสงเคราะห์

เป็นหน่วยงานที่ บริหารจัดการงานบริการพยาบาลแบบองค์รวมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ประสานงานให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการพยาบาลร่วมกับทีมการรักษา และทีมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของอาจารย์ ทันตแพทย์ นิสิตทันตแพทย์  และความคุม ประเมินและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

ให้บริการออกหมายเลขประจำตัว จัดทำ จัดเก็บเวชระเบียน สถิติของผู้รับบริการทางการแพทย์ เพื่อใช้ประกอบในการให้บริการทางการแพทย์ รวมทั้งการจัดเก็บรักษาเวชระเบียนผู้ป่วยนอกอย่างเป็นระบบ และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการเบิกจ่ายเวชระเบียน เพื่อให้ได้รับเวชระเบียน ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และมีของประวัติการรักษาผู้ป่วยอย่างครบถ้วน

การให้บริการ

 1. ให้บริการเวชระเบียนแก่ผู้ป่วยด้านทันตกรรมที่มารับบริการที่คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลคณะฯ ทุกวันทำการ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลาให้บริการ
  • จันทร์ – ศุกร์ 08.00-12.00, 13.00-16.00, 16.30-20.00 น.
  • เสาร์ 08.00-12.00, 13.00-16.00, 16.30-19.00 น.
  • อาทิตย์ 08.00-12.00, 13.00-16.00 น.
 2. งานบริการให้ยืมเวชระเบียนแก่ทันตแพทย์ แพทย์ นิสิตทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา รักษา และวิจัย
 3. ให้บริการแก่ผู้มารับบริการด้านอื่นๆ เช่น ขอสำเนาเวชระเบียนเพื่อประกอบการรักษาต่อเนื่อง เบิกประกันและอื่นๆ

ห้องผ่าตัด หน่วยศัลยกรรมผู้ป่วยใน โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ตั้งอยู่ที่ตึกสมเด็จย่า ชั้น 3 ประกอบด้วยห้องผ่าตัดใหญ่ 3 ห้องและ ห้องผ่าตัดเล็ก 3 ห้องให้บริการผ่าตัดเฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน / วิจัย ของนิสิตทันตแพทย์

การให้บริการ

 1. ให้บริการผ่าตัดเฉพาะทางศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รวมถึงบริการทางวิสัญญีในผู้ป่วยช่วงอายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 85 ปี ภายใต้การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย(general anesthesia) การให้ยาสงบประสาททางหลอดเลือดดำ (intravenous sedation) การให้ยาสงบประสาทด้วยก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous oxide sedation)ในผู้ป่วยเด็กและการให้ยาชาเฉพาะที่ (local anesthesia) โดยทีมคณาจารย์และทันตแพทย์ประจำบ้าน
 2. ผู้ป่วยที่มารับบริการมีทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปฏิบัติงานในเวลาราชการ 08.00 น. – 17.00 น. และนอกเวลาราชการในกรณีที่มีการผ่าตัดต่อเนื่องหรือฉุกเฉิน รวมทั้งให้บริการคลินิกพิเศษตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 20.00 น.

หน้าที่กำหนดทิศทางและส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการด้านยาในคณะฯ ที่มีประสิทธิภาพ วางแผนการคัดเลือก จัดซื้อ จัดหา  เก็บรักษายาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน กระจายยาให้แก่หน่วยงานต่างๆ อย่างพอเพียง ส่งมอบยา หรือบริหารยาแก่ผู้ป่วยถูกต้องเหมาะสม รวมถึงให้คำแนะนำด้านยาแก่ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ อย่างถูกต้องเหมาะสม

ให้บริการการตรวจวิเคราะห์เพื่อการประเมินสภาพและการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดตลอดจนการดูแลผู้ป่วยระยะหลังผ่าตัดในหออภิบาลผู้ป่วยในด้านต่างๆเช่น ด้านโลหิตวิทยา ด้านไวรัสวิทยาคลินิก ด้านจุลชีววิทยาคลินิก ด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ด้านเคมีคลินิก ตลอดจนรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้กับ แพทย์ ทันตแพทย์ เพื่อนำไปประกอบการวินิจฉัยโรคและติดตามผลการรักษาโรคต่อไป

เปิดบริการภายในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น.- 17.00 น.

บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และทันตกรรมที่ปราศจากเชื้อ แก่หน่วยงานต่างๆอย่างถูกต้อง เพียงพอ รวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

การให้บริการ

บริการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ , Formaldehyde สำหรับชุด เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และทันตกรรมแก่หน่วยงานต่างๆภายในคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ (25 หน่วยงาน)
เปิดบริการทุกวัน จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.00 น.-12.00 น. และ เวลา 13.00 น.-17.00 น.

บริการจัดหา คัดเลือก จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่ายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพ ถูกต้องตรงตามความต้องการ ปลอดภัย เพียงพอ รวดเร็ว

การให้บริการ

 1. งานบริการจ่ายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้หน่วยงานต่างๆภายในคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ ( 54 หน่วยงาน)
 2. จัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับจำหน่ายให้ผู้ป่วยที่ห้องจ่ายยา
 3. ให้บริการในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น.

ติดต่อ