• โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

วิสัยทัศน์ (Vision)


โรงพยาบาลมาตรฐานสูงเฉพาะทางทันตกรรมซึ่งเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม และการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์


พันธกิจ (Mission)


 1. มุ่งมั่นให้บริการทันตกรรมที่มีมาตรฐานครอบคลุมระดับตติยภูมิ โดยการเน้นให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการสร้างมาตรฐานแนวปฏิบัติในการให้บริการทางทันตกรรม
 2. มุ่งมั่นให้การสนับสนุนการฝึกอบรม และการทำวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ของคณะฯ โดยฐานความรู้ด้านทันตกรรมโรงพยาบาล
 3. มุ่งมั่นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

คลินิกให้บริการทางทันตกรรม


ผู้ที่มารับบริการจะได้รับการรักษาโดยนิสิตทันตแพทย์ หรือทันตแพทย์ที่ศึกษาต่อเฉพาะทาง โดยพิจารณาจาก

 • ความยากง่ายของการรักษา ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ค่ารักษาพยาบาลไม่สูง
 • สามารถเบิกค่ารักษาได้ตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 • คิวการรักษาขึ้นกับชนิดของการรักษาเป็นไปตามที่คลินิกกำหนดและระยะเวลาในการรักษาตามสมควรแก่การเรียนการสอน
เวลาให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ปิดให้บริการ ทุกวันพุธบ่าย วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงปิดภาคการศึกษา

ให้บริการแก่

 • นิสิต และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
 • รวมถึงหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นคู่สัญญารักษาทางทันตกรรมแบบสวัสดิการกับคณะทันตแพทยศาสตร์
 • สำหรับบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการสามารถเบิกจ่ายตรงได้ตามสิทธิ


เวลาให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ปิดให้บริการ วัดหยุดราชการและวัดหยุดนักขัตฤกษ์

 

ผู้ที่มารับบริการจะได้

 • รับการรักษาโดยอาจารย์และทันตแพทย์เฉพาะทาง
 • ค่ารักษาพยาบาลเทียบเท่าโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมทั่วไป
 • เปิดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
 • สามารถเบิกค่ารักษาได้ตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด


เวลาให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 20.00 น.
เสาร์ เวลา 9.00 - 19.00 น.
อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ปิดให้บริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย

แนวทางปฏิบัติส่วนกลางคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรม