หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Prosthodontics

shutterstock 247106044 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

YEARS

FULL-TIME

Degree:

Certificate: Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences

Language of instruction:

Thai / English

Total credits:

90 credits

Highlights:

Research & Clinical skill

Application period:

December to February

Program overview

Our program in Prosthodontics at Chulalongkorn University is one of the best programs in the country. This program prepares all post graduate students to become excellence in the field of prosthodontics research and patients’ cares. Students will be familiarized with prosthodontics principles and advanced digital dentistry. Our program integrated biological knowledge to the prosthodontics mechanic to create biomimicry treatment concept.

Why
this program
at Chula?

why this program at chula คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

This program offers the supportive learning experience in both conventional and digital dentistry. The didactic curriculum includes discussion of the classical articles and seminar in recent knowledge. We provide digital workflow from fixed restorations to complete dentures. Interdisciplinary treatment planning is encouraged in the program to provide the best standard of care for patients in the program. Students will be exposed to geriatric dentistry, maxillofacial prosthodontics and full mouth rehabilitation. We also present the positive 2-way learning experience for life-long learning goal.

Message from director

Welcome to the Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University. The Master and PhD courses of Prosthodontics were established more than 20 years. There are 18 full time staff and another 30 part-time staff in our department. The Master course was created to educate dentists who love to learn from the basic Prosthodontics concept through the advanced level and then develop their skill in practice in this field. Our clinic has a long waiting list of Prosthodontics rehabilitation needs patients from single crown restoration, single implant, multiple site crown or implant to the partial edentulous patients. Also these days as people still keep their natural teeth, we still have the chance to take care of those patients with total edentulous ridge. Recently, the new and higher education of Digital Dentistry concepts and skills are also introduced and conducted.

From its first class of some students in Prosthodontics postgraduate program, our master and PhD program have grown steadily over the past 20 years. Our department is one of the Nationwide famous. In recent years, our master and PhD student have done their research with many of the International publications. Some further their career as the full time instructors in the leading university both Public and Private sectors in Thailand while some be the professional Prosthodontists in Private sectors.

Prosthodontics is a challenging profession that combines a high degree of manual dexterity and precision with a thorough understanding of basic Prosthodontics and some other dental and medical related fields knowledge, and excellent communication skills. Prosthodontist is the leader of the oral rehabilitation team and can diagnose and carry out treatment planned to each patient’s oral needs especially for oral rehabilitation.

If you are considering a career as Prosthodontist, you should be prepared for life-long learning to maintain your practicing standards.

As a graduate there are opportunities for full-time or part-time work in Thailand and opportunities include private specialist practice, academic careers, or hospital-based practice.

We are welcome new postgraduate level student applicant in every year from December of that year till February of the next year.

รศ.ทญ.ดร.อรพินท์ โคมิน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assoc. Prof. Orapin Komin

Head of Department of Prosthodontics

Career possibilities

Master degree and Ph.D. program in Prosthodontics are designed to prepare students for a career in teaching and research and also for advanced training in the rehabilitation of completely edentulous, partially edentulous patients and patients requiring maxillofacial prosthesis. 

The goal of Prosthodontics residency program is to provide advanced education in prosthodontics to highly qualified graduate dentists who are interested in a career or specialized practice, teaching &research.

shutterstock 1057823474 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
AT 1656 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40A2163 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Course details

Course structure

Course
90 credits
Compulsory course
75 credits
Electives
15 credits

Admission

Please wait for further announcements.

Tuition fees

First / Second Semester
96,000 THB
Summer
48,000 THB

Admission application fee 1,000 THB

Full-time academic staffs

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (Effective from 1st Semester, Academic year 2017)

ศ.ทพญ.ดร.มรกต เปี่ยมใจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพญ.ดร.มรกต เปี่ยมใจ

Prof.Morakot Piemjai, D.D.S., M.D.Sc., Ph.D

รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล

Assoc. Prof.Niyom Thamrongananskul, D.D.S., M.Sc., Ph.D.

ศ.ทพ.ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพ.ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ

Prof.Mansuang Arksornnukit, D.D.S., M.S., Ph.D.

ผศ.ทพญ.ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี

Assist. Prof.Prarom Salimee, D.D.S., Ph.D.

Contact program

Department of Prosthodontics

Faculty of Dentistry

Chulalongkorn University

4th floor No.5 Building
34 Henri Dunant Road, Pathumwan,
Bangkok 10330,
Thailand

  • Tel. +66 2218 8532
  • Email orapin.geriatric@gmail.com

Subscribe

TO THE PROGRAM’S NEWSLETTER

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.