หัวหน้าภาควิชา

รศ.ทพ.ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพ.ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี


คณาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ดร.กิตติศักดิ์ ทศพร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.กิตติศักดิ์ ทศพร

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

m คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาลี แซ่ก๊วย

นักเทคนิคการแพทย์
sirasin111@gmail.com

w คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเพ็ญ อยู่ศิริ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
wanpen.o@chula.ac.th

20130731114858 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสงค์ โชติเสน

คนงานห้องทดลอง
cprasong.c@chula.ac.th