Home/ภาควิชา/ภาควิชาชีวเคมี

ติดต่อ
ภาควิชาชีวเคมี

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารพรีคลีนิก
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330