Home/ภาควิชา/ภาควิชาชีวเคมี

งานบริการของภาควิชา

การให้บริการวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่า ฟลูออไรด์สามารถเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่เคลือบฟันช่วยลดการเกิดฟันผุได้ จากรายงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ผู้ได้รับน้ำดื่มที่มีฟลูออไรด์มากมีอัตราการเกิดฟันผุต่ำกว่าผู้ที่ได้รับน้อยหรือไม่ได้รับเลย อย่างไรก็ตามปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่มจากแหล่งต่างๆ แตกต่างกันและเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล จึงควรมีการตรวจวิเคราะห์เป็นระยะๆเพื่อให้ทราบจำนวนที่แท้จริง เพราะการได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปจะทำให้เกิดฟันตกกระ (fluorosis) ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะกำลังสร้างกระดูกและฟัน ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจเสริมฟลูออไรด์จึงควรทราบปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่มของท้องถิ่นนั้น รวมทั้งปริมาณฟลูออไรด์ในรูปอื่นๆที่เด็กอาจได้รับ เช่น ยาสีฟัน ยาอมบ้วนปาก เป็นต้น เพื่อป้องกันการได้รับมากเกินไป ภาควิชาชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้เปิดบริการวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ ด้วยวิธีการที่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ เพียงท่านส่งค่าบริการพร้อมตัวอย่างน้ำ จำนวน 30 มิลลิลิตร ในขวดพลาสติก หรือยาสีฟันอย่างน้อย 100 กรัม ทั้งนี้โปรดเขียน ชื่อ-ที่อยู่ บนขวดน้ำหรือหลอดยาสีฟันด้วย ท่านจะได้รับผลการวิเคราะห์ “ภายใน 2 สัปดาห์”


อัตราค่าบริการ

  • น้ำ วิเคราะห์โดยวิธีปกติ ตัวอย่างละ 200 บาท
  • ยาสีฟัน, เจล วิเคราะห์โดยวิธี Non-Diffusion ตัวอย่างละ 1,700 บาท

การชำระค่าบริการ

ชำระด้วยธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน หรือเช็คธนาคาร

โปรดชำระค่าบริการด้วยธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินหรือเช็คธนาคาร สั่งจ่าย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หรือโอนเงิน

หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี “บัญชีคณะทันตแพทยศาสตร์”
เลขที่ 00-0042-20-004145-4
ธนาคารออมสิน สาขาราชประสงค์
และ Fax ใบโอนเงินมาที่ 0 2255 3058 ถึงคุณอิสรีย์ สมลือแสน
โปรดระบุด้วยว่าเป็นค่าวิเคราะห์ฟลูออไรด์


เอกสารดาวน์โหลด

ขออภัย อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

  • แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ฟลูออไรด์
  • ขั้นตอนการขอใช้บริการตรวจวิเคราะห์ฟลูออไรด์
  • แบบประเมินความพึงพอใจการตรวจวิเคราะห์ฟลูออไรด์

ส่งตัวอย่าง / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมาลี แซ่ก๊วย / คุณสุภมาส แก้วกระแสสินธ์

ภาควิชาชีวเคมี
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน
กทม. 10330

โทร. 0 2218 8677 – 78