Home/ภาควิชา/ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว

เกี่ยวกับภาควิชา
ทันตกรรมบดเคี้ยว

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

occlusion about img 01 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจาก ในราว พ.ศ. 2513 ทันตแพทยสมาคมสหรัฐอเมริกา โดยสภาการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ได้แนะนำให้มีการสอนวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวใน โรงเรียนทันตแพทย์ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นใน พ.ศ. 2516 ศาสตราจารย์ทันตแพทย์ หม่อมราชวงศ์นิภัสสร ลดาวัลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ถวิล ตัณฑิกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ในขณะนั้น ได้เกิดแนวคิดให้ริเริ่มการสอนวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวขึ้นในนิสิตชั้นปีที่ 5 และ 6 ในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สมนึก พูนทรัพย์ เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2517 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวขึ้นเป็นครั้งแรก โดยรวมอยู่กับแผนกวิชาปริทันตวิทยา (ปัจจุบันคือ ภาควิชาปริทันตวิทยา) และมีหัวหน้าหน่วยฯ คือ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สมนึก พูนทรัพย์ภายหลังหน่วยทันต กรรมบดเคี้ยวได้แยกออกมาเป็นแผนกวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดตั้งแผนกวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคมพ.ศ. 2521 และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สมนึก พูนทรัพย์ เป็นหัวหน้าแผนกวิชา (ปัจจุบันคือ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว)

เริ่มแรกภาควิชาฯ ได้จัดการเรียนการสอนเฉพาะในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2540 จึงได้เริ่มเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวขึ้น และในปีพ.ศ. 2544 ได้เริ่มเปิดหลักสูตรระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว นอกจากนี้คณาจารย์ในภาควิชาฯ ยังได้ร่วมสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาอื่น ๆ เช่น ทันตกรรมจัดฟัน ปริทันตวิทยา ทันตกรรมประดิษฐ์ และทันตกรรมหัตถการ เป็นต้น