1. คลินิกระงับปวดบริเวณข้อต่อขากรรไกร ใบหน้า-ช่องปาก (Occlusion and Orofacial Pain Clinic)

การให้บริการ ตรวจ วิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษาและให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีอาการปวดและ/หรือผิดปกติในการทำหน้าที่ของขากรรไกร รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาการสบฟันขณะใช้งาน โดยเฉพาะกรณีที่มีความซับซ้อนของปัญหา

ให้บริการโดยคณาจารย์ของภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว และอาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ตั้ง

อยู่บริเวณเดียวกับคลินิกบัณฑิตศึกษาทันตกรรมบดเคี้ยว
ชั้น 17 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์

ให้บริการตามวัน-เวลาที่นัดหมายเท่านั้น
โทร. 0 2218 8766, 08 2489 7915

QR code ของ Line OA คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LINE Official Account ของภาควิชา

2. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการด้านทันตกรรมบดเคี้ยวแก่ทันตแพทย์ทั่วไป 

โทรติดต่อ 0 2218 8553 – 4

3. จัดอบรม เพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้ศาสตร์ทางทันตกรรมบดเคี้ยวให้แก่บุคคลากรในคณะ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

โทรติดต่อ 0 2218 8553 – 4

4. คลินิกบัณฑิตศึกษาทันตกรรมบดเคี้ยว (Graduate Occlusion Clinic)

การให้บริการ ตรวจ วิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษาและให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีอาการปวดและ/หรือผิดปกติในการทำหน้าที่ของขากรรไกร รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาการสบฟันขณะใช้งาน

ให้บริการโดยนิสิตบัณฑิตศึกษาของภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว

สถานที่ตั้ง

คลินิกบัณฑิตศึกษาทันตกรรมบดเคี้ยว
ชั้น 17 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์

ให้บริการตามวัน-เวลาที่นัดหมายเท่านั้น
โทร. 0 2218 8766, 08 2489 7915
อีเมล occofp_clin@chula.ac.th, prangtip.p@chula.ac.th