หัวหน้าภาควิชา

อ.ทญ.ดร.ปรางทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.ปรางทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว


คณาจารย์ประจำภาควิชา

Phanomporn Vanichanon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทญ.ดร.ชญานิษฐ์ ฉวีวรรณากร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ชญานิษฐ์ ฉวีวรรณากร

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.อุทัย อุมา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.อุทัย อุมา

อาจารย์ประจำภาควิชา

ณภัทร นะลำเลียง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.ณภัทร นะลำเลียง

อาจารย์ประจำภาควิชา

รลดา พรธิฤทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.รลดา พรธิฤทธิ์

อาจารย์ประจำภาควิชา


อาจารย์พิเศษ

พิชาญ ชำนาญนิธิอรรถ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.พิชาญ ชำนาญนิธิอรรถ

อาจารย์พิเศษ

สุทรรศน์ ตันตระจักร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.สุทรรศน์ ตันตระจักร

อาจารย์พิเศษ

สุขนิภา วงศ์ทองศรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.สุขนิภา วงศ์ทองศรี

อาจารย์พิเศษ

สีชมพู นรภูมิพิภัชน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.สีชมพู นรภูมิพิภัชน์

อาจารย์พิเศษ

สุปราณี วิเชียรเนตร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.สุปราณี วิเชียรเนตร

อาจารย์พิเศษ

วันทนี มุทิรางกูร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.วันทนี  มุทิรางกูร

อาจารย์พิเศษ

พนมพร วานิชชานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์

อาจารย์พิเศษ

อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา

อาจารย์พิเศษ


เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

Arunee Thongneme คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางอรุณี ทองเนียม

ธุรการ

ละมัย โสพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวละมัย โสพันธ์

ผู้ปฎิบัติงานทางทันตกรรม ชำนาญงาน

นิภาภรณ์ ทองยิ้ม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนิภาภรณ์ ทองยิ้ม

พนักงานวิสามัญ