กิจกรรมที่ผ่านมา

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้งานระบบสอบ Exam Plus

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาได้รับเกียรติจาก คุณมาลีพรรณ ผาสุพงษ์ และคณะทำงานระบบ Exam Plusในการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้งานระบบสอบ Exam Plus” วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.    ณ ห้องเรียน  Smart Classroom 911 ชั้น 9 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ซึ่งการบรรยายพิเศษดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก โดยระบบ Exam Plus ถือได้ว่าเป็นระบบที่สามารถรักษามาตรฐานการศึกษาและความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีระบบหนึ่ง ทั้งนี้อาจารย์ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายสามารถนำระบบดังกล่าวมาใช้ในการจัดสอบและอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตได้