กิจกรรมที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยคณบดี พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เชิญกรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช โดยมีกรรมการนิสิตจากหลักสูตรต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 27 คน การประชุมในครั้งนี้เป็นการแนะนำ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบัณฑิตศึกษา ให้กรรมการนิสิตทุกคนได้รู้จัก ซึ่งรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาได้ชี้แจงนโยบายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กรรมการนิสิตได้รับทราบ อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้กรรมการนิสิตทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม ซึ่งกรรมการนิสิตได้ช่วยกันให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่แปลกใหม่ นอกจากนี้ยังได้มีการลงมติเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยผลการลงมติที่ประชุมได้เสนอให้ นายณัฐนันท์ โพธิ์เอี่ยม นิสิตสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ เป็นประธานกรรมการ นายศุภฤกษ์ และเจริญ เป็น รองประธานกรรมการ และนางสาวสุชญา พืชน์ไพบูลย์ เป็น กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ฝ่ายบัณฑิตศึกษาได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งจะมีการจัดประชุมในทุกวันพุธ เวลา 12.00 น. ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการนิสิตทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา