กิจกรรมที่ผ่านมา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (The 1st Cardiopulmonary Resuscitation: CPR, Academic Year 2021)

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ 27 -28 กันยายน 2564  โดยวิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 120 คน ประกอบด้วยนิสิตใหม่ และนิสิตปัจจุบันชั้นปีที่ 3 – 4  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคลินิกและทำคนไข้   ซึ่งนิสิตผู้เข้าร่วมได้ฟังการบรรยายภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในช่วงเช้าวันที่ 27 กันยายน 2564 จำนวน 3 ชม. และเข้าร่วมภาคปฏิบัติการคนละ 2 ชม. ตามรอบเวลาที่เลือกไว้ โดยมีทั้งหมด 5 รอบ รอบละ 24 คน ณ บริเวณลานชั้น 2 และชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์   การฝึกปฏิบัติดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีการจำลองสถานการณ์ให้นิสิตฝึกใช้เครื่อง AED  ฝึกโดยหุ่นเด็ก และหุ่นผู้ใหญ่  โดยมีนิสิตที่เข้าร่วมผ่านเกณฑ์ครบถ้วนทุกข้อได้รับประกาศนียบัตรทั้งสิ้น 114 คน