กิจกรรมที่ผ่านมา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (The 2nd Cardiopulmonary Resuscitation: CPR, Academic Year 2021)

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  โดยวิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 31 คน ประกอบด้วยนิสิตปัจจุบัน และคณาจารย์  ซึ่งผู้เข้าร่วมได้ฟังการบรรยายภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในช่วงเช้าจำนวน 3 ชม. และเข้าร่วมภาคปฏิบัติการคนละ 2 ชม. ตามรอบ โดยมีทั้งหมด 2 รอบ รอบละ 16 คน ณ บริเวณลานชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์   การฝึกปฏิบัติดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีการจำลองสถานการณ์ให้นิสิตฝึกใช้เครื่อง AED  ฝึกโดยหุ่นเด็ก และหุ่นผู้ใหญ่  โดยมีนิสิตที่เข้าร่วมผ่านเกณฑ์ครบถ้วนทุกข้อได้รับประกาศนียบัตรทั้งสิ้น 31 คน