กิจกรรมที่ผ่านมา

OPEN HOUSE GRADUATE PROGRAM

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสต่์ จุฬาฯ ได้จัดกิจกรรม Open House แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ จำนวน 15 สาขาวิชา ผ่านโปรแกรม Zoom ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 18.00-20.30 น. ที่ผ่านมา มีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าเป็นชาวไทย 95 คน และชาวต่างชาติ 4 คน โดยมีคณาจารย์ตัวแทนภาควิชา/หลักสูตร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า ร่วมจัดทำวิดีโอ power point เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

The Graduate Department, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, organized an Open House event to introduce 15 graduate programs in the Faculty via Zoom program will be available on Friday, January 7, 2022, from 18.00 to 20.00 Hrs. Both Thais and foreigners are interested. Pre-registration is 95 Thais and 4 foreigners. Faculty representatives of the department/courses Current students and alumni contribute to the power-point video to spread useful information.

Video Recording – Open House, Graduate Dent Chula 
Please fill this evaluation form of activities after watching the video. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTDDpDI1unocKz7EIDysZLiAMSNbpPXeRJEn4UmyueY-_ySQ/viewform