กิจกรรมที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาเล็งเห็นความสำคัญที่ให้นิสิตมีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็น แนวทางที่จะนำไปสู่การบริหารกิจกรรมบัณฑิตศึกษาให้ได้ตรงตามความคาดหวังของนิสิตมากที่สุด เพื่อให้นิสิตเกิดความผูกพันต่อคณะฯ (Student Engagement) อีกทั้งการเปิดโอกาสรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ข้อเสนอแนะทางด้านการเรียนการสอน ความไม่พึงพอใจต่างๆ ของนิสิต เพื่อนำข้อมูลรายงานไปยังที่ประชุมต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และคณะอนุกรรมการบริหารงานกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น

จึงได้เชิญคณะอนุกรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมประชุมหารือในการประชุมครั้งที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ มีตัวแทนนิสิตเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน (ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้อีก 4 คน)

โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุม 

  • คณะอนุกรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 2  เรื่องเพื่อพิจารณา

  • 2.1   ติดตามการชดเชยการเรียนการสอน ภาคปลายและภาคฤดูร้อน 63
  • 2.2   ข้อเสนอแนะปัญหาในการเรียนและทำคลินิกของนิสิตแต่ละสาขาวิชา ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564
  • 2.3   หารือการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านต่างๆ และข้อมูลสรุปผลจากแบบสำรวจความต้องการของนิสิต

วาระที่ 3  เรื่องทราบ

  • 3.1 กิจกรรม open House หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ