กิจกรรมที่ผ่านมา

Higher Education Hub

Higher Education Hub จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธที่งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 115(1/2566) ซึ่งจัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธเพื่อให้ข้อมูลหลักสูตร ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมาก