คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด The 24th Student Clinician Research Program

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด The 24th Student Clinician Research Program

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด The 24th Student Clinician Research Program ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 112 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดย นทพ.ธัชมณฑล เพชรบรม นทพ.ณัชชา วิศิษฎ์สรอรรถ นทพ.บุณยวีร์ ธารณามัย ในงานวิจัยหัวข้อเรื่อง Sporicidal effect of double disinfectants: proposing novel high level-disinfection method for semi-critical instruments โดยมี รศ.ทญ.ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

img 2 0409 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
img 3 0409 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย