คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวด DAT Graduate Research Compettition

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวด DAT Graduate Research Compettition ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 112 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดย ทพ. ธีรวัฒน์ สุขไผ่ตา นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก ในงานวิจัยหัวข้อเรื่อง Development of Novel Chitosan/BCP/Tricostatin A scaffolds for Mineralized Tissue Regeneration โดยมี รศ.ทญ.ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย และ รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ ภาควิชาศัลยศาสตร์ และ ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เป็นที่ปรึกษาร่วม

img 1 2515 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
img 3 2515 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย