คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award จากการประชุม International Symposium for Interface Oral Health Science 2022

img 2 5827 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
img 3 5827 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทญ.ดร. ชลิดา ลิ้มจีระจรัส ภาควิชาสรีรวิทยา ผศ.ทญ.ดร.วรรณกร ศรีอาจ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก และ นางสาว รวิภา สุวิทยารักษ์ นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรชีววิทยาช่องปาก ที่ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award จากการประชุม International Symposium for Interface Oral Health Science 2022 ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 – 16 มกราคม 2565

Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University Congratulation to Associate Professor Chalida Limjeerajarus Department of Physiology, Assistant Professor Wannakorn Sriarj Department of Pediatric Dentistry and Miss Ravipha Suwittayarak Master student in Oral Biology Program for their Outstanding Poster Awards from International Symposium for Interface Oral Health Science 2022