คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ ธนภูมิ โอสถานนท์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ทันตแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ (รุ่นใหม่) โดย ทันตแพทยสภา