คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดความยินดีกับ Assistant Professor Joao N.A.R. Ferreira เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล The Innovation of Oral Care Award 2022 โดย the International Association of Dental Research ร่วมกับ GlaxoSmithKline (GSK) โดยมีการประกาศรางวัลในงานประชุม IADR General Session 2022