คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.บุศนา คะบุศย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา ประเภทนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่องการบริหารลิ้นสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเยื่อยึดใต้ลิ้น