คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ทพ.นพ.ดร. สิทธิชัย ทัดศรี เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2564 จากสภามหาวิทยาลัย