9 กุมภาพันธ์ 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยายธรรม เรื่อง “สวดมนต์ต้นปี จิตดีร่มเย็น”

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และโครงการสนทนาธรรมสร้างสุข จัดการบรรยายธรรม เรื่อง “สวดมนต์ต้นปี จิตดีร่มเย็น” โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ) พระวิธานาธิการ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก ร่วมเข้าฟังการบรรยายธรรมในครั้งนี้