27 เมษายน 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ Healthy work & Healthy Life กิจกรรมเต้นซุมบ้า

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยคณะอนุกรรการสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการ Healthy work & Healthy Life กิจกรรมเต้นซุมบ้า โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และคณะผู้บริหารฯ คณาจารย์ ทันตแพทย์ บุคลากร และนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ณ ลานหน้าอาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ