10 พฤษภาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัล สถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control) และได้เข้ารับรางวัล สถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2563-2565 จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปฏิญญาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ของคณบดีองค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ทุกสถาบัน ในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบของสถาบันการศึกษา” อีกด้วย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก กรุงเทพฯ

img 2 1032 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
img 1 1032 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
img 4 1032 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย