18 สิงหาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงาม และพิธีมอบรางวัลทุน เรียนดี มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มอบรางวัลนิสิตดีเด่น รวมถึงการประกวดพานไหว้ครู ในงานนี้มีนิสิตทันตแพทย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ