24 สิงหาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี กล่าวปฐมโอวาท ผู้บริหารและคณาจารย์ กล่าวต้อนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ต่อจากนั้นเป็นการรับชมวีดิทัศน์แนะนำคณะฯ ภาควิชาต่างๆ และเล่นเกมสันทนาการ  เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ