21 กันยายน 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมวัน Big Cleaning Day

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมวัน Big Cleaning Day เพื่อให้บุคลากรสร้างความสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศที่ดีภายในหน่วยงาน และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยใช้การปฏิบัติกิจกรรม 5 ส.ของบุคลากร อีกด้วย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ